Ρουμπρίκες αξιολόγησης

Ρουμπρίκα αξιολόγησης 1Τμήμα Ενδιαφέροντος
Αριθμός
Ομάδας
Όνομα Ομάδας
Θέμα Ερευνητικής Εργασίας

Κλίμακες Διαβαθμισμένων Κριτηρίων Αξιολόγησης της Ερευνητικής Διαδικασίας  (1)

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (30%):
ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ, ΜΕΘΟΔΟΙ, ΠΗΓΕΣ, ΦΑΣΕΙΣ
ΕΠΙΠΕΔΑ / ΒΑΘΜΟΙ


Άριστο Βαθμοί 19-20
Πολύ Καλό 17/18
Καλό 14/16
Μέτριο 10/13
Στοιχειώδες
5-9
Λίαν Ανεπαρ-κές 1-5

1. Παρουσίαση θέματος, σκοπού και ερευνητικών ερωτημάτων (α. Τοποθέτηση θέματος, σκοπού, ερευνητικών ερωτημάτων σε κοινωνικο-φυσικό και θεωρητικό τους πλαίσιο, β. Σπουδαιότητα και προσωπικό ενδιαφέρον, γ. Ιστορική θεώρησή τους, δ. Βιβλιογραφική ανασκόπηση σχετικής με θέμα γνώσης, ε. Ζητήματα που θέτουν.)2. Αιτιολόγηση επιλογών και αξιοποίηση κατάλληλων πηγών
(Πρωτογενών προς διαμόρφωση και στήριξη προσωπικών απόψεων: Κοινωνικό ή/και φυσικό πεδίο, αρχειακό υλικό, στατιστικά αρχεία, δημοσιεύματα τύπου. Δευτερογενών μόνο προς στήριξη προσωπικών απόψεων: Βιβλία, άρθρα, διαδίκτυο)
3. Αιτιολόγηση επιλογών, αξιοποίηση και περιγραφή κατάλληλων μονάδων μέτρησης, τεχνικών και μεθόδων συλλογής δεδομένων
(Έρευνες Πεδίου: παρατηρήσεις, πειράματα εργαστηρίου, ψηφιακές προσομοιώσεις, δημοσκοπήσεις, συνεντεύξεις και μελέτες περίπτωσης με θεωρητικό υπόβαθρο ανάλογο με το θέμα. Έρευνες Γραφείου: Επισκόπηση βιβλιογραφίας και Ανάλυση περιεχομένου με θεωρητικό υπόβαθρο ανάλογο με το θέμα)
4. Αιτιολόγηση επιλογών και αξιοποίηση κατάλληλων διαδικασιών ανάλυσης, ερμηνείας των δεδομένων και εξαγωγής συμπερασμάτων αξιοποιήσιμων σε απαντήσεις των ερωτημάτων.
5. Κριτική αποτίμηση (α) σχετικότητας, εγκυρότητας και αξιοπιστίας πηγών,μεθόδων, ερμηνειών και επιχειρημάτων τρίτων, (β) αδυναμιών και κενών έρευνας και (γ) επισήμανσης αναπάντητων ερωτημάτων.
6. Αποτελεσματική αξιοποίηση ΤΠΕ στην έρευνα.7. Συνέπεια μελών ομάδας προς τον προγραμματισμό8. Χρήση μέσων και πόρων
Ρουμπρίκα αξιολόγησης 2
Τμήμα Ενδιαφέροντος
Αριθμός
Ομάδας
Όνομα Ομάδας
Θέμα Ερευνητικής Εργασίας
Κλίμακες Διαβαθμισμένων Κριτηρίων Αξιολόγησης του Περιεχομένου
της Ερευνητικής Έκθεσης  (2)
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ(30%):
ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ, ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ
ΕΠΙΠΕΔΑ / ΒΑΘΜΟΙ
Γνώση και Κατανόηση του Θέματος και Ερευνητική Πραγμάτευσή του βάσει των παρακάτω κατά περίπτωση:
Άριστο Βαθμοί 19-20
Πολύ Καλό 17/18
Καλό 14/16
Μέτριο 10/13
Στοιχειώδες
5-9
Λίαν Ανεπαρ-κές 1-5
1. Κατοχή ειδικών γνώσεων επί του θέματος και των ερευνητικών ερωτημάτων τις οποίες αξιοποιεί επιτυχώς.


2. Κατανόηση εννοιών, γενικεύσεων, αρχών και θεωριών εμπλεκομένων κλάδων, τις οποίες αξιοποιεί επιτυχώς τόσο για τον εντοπισμό των ζητημάτων που θέτουν τα ερευνητικά ερωτήματα όσο και για ερμηνεία και αξιολόγηση δεδομένων έρευνας (όχι απλή περιγραφή)


3. Προσέγγιση δεδομένων έρευνας προς διαμόρφωση θέσεων ομάδας επί ερευνητικών ερωτημάτων μέσω
α) ανάλυσης ολοτήτων στα δομικά τους στοιχεία και τις μεταξύ τους σχέσεις
β) ανάδειξης χρονικών, αιτιωδών, λογικών, ταξινομικών, στατιστικών και λοιπών μορφών σχέσεων
γ) χρήσης κατάλληλων πινάκων και γραφημάτων για την αναπαράσταση των ερευνητικών δεδομένων
δ) ανάπτυξης απαγωγικών, επαγωγικών και αναλογικών συλλογισμών
ε) ανάδειξης παραδοχών, λογικών αντιφάσεων, υπόρρητων θέσεων, στερεοτύπων, προκαταλήψεων


4. Άριστη διατύπωση με λογικό και συνεκτικό τρόπο θέσεων της ομάδας που απαντούν στα ερευνητικά ερωτήματα και βασίζονται στην επεξεργασία των δεδομένων.


5. Άριστη αξιοποίηση συμπερασματικών θέσεων έρευνας για διαμόρφωση συνεκτικών, τεκμηριωμένων και πειστικών τοποθετήσεων της ομάδας στα ερευνητικά ερωτήματα και την υπεράσπισή τους, χωρίς ατεκμηρίωτες γενικεύσεις, και για την επίλυση προβλημάτων και λήψη αποφάσεων.


6. Άριστη υπεράσπιση θέσεων ομάδας έναντι εναλλακτικών και αντιθέτων απόψεων και κριτικός σχολιασμός των παραδοχών τους και των συνεπαγωγών τους.


7. Άριστη συσχέτιση θέματος και συμπερασμάτων με καταστάσεις, προβλήματα και ζητήματα της πραγματικότητας.


8. Άριστη κριτική αποτίμηση των ατομικών, ομαδικών και θεσμικών επιλογών, ρόλων και χρήσεων.Ρουμπρίκα αξιολόγησης 3
Τμήμα Ενδιαφέροντος
Αριθμός
Ομάδας
Όνομα Ομάδας
Θέμα Ερευνητικής Εργασίας
Κλίμακες Διαβαθμισμένων Κριτηρίων Αξιολόγησης της Γλώσσας και Δομής
της Ερευνητικής Έκθεσης.  (3)
ΓΛΩΣΣA, ΠΟΛΥΤΡΟΠΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ (20%)
ΕΠΙΠΕΔΑ / ΒΑΘΜΟΙ
Χρήση Γλώσσας, Συμβόλων και Απεικονίσεων και Δομή της Έκθεσης βάσει των παρακάτω κατά περίπτωση:

Άριστο Βαθμοί 19-20
Πολύ Καλό 17/18
Καλό 14/16
Μέτριο 10/13
Στοιχειώδες
5-9
Λίαν Ανεπαρ-κές 1-5
1. Χρήση όρων και επιστημονικής ονοματολογίας2. Σαφήνεια, ακρίβεια και ροή γλώσσας3.Εσωτερική συνοχή λόγου (σε επίπεδο προτάσεων, παραγράφων και στη κειμενική δομή ευρύτερων τμημάτων της εργασίας)4. Δομή Ερευνητικής Έκθεσης (εισαγωγή στο θέμα και το σκοπό με θεωρητική επισκόπηση πεδίου, διατύπωση υπο-θεμάτων, ερευνητικών ερωτημάτων και υπο-ερωτημάτων, περιγραφή και αιτιολόγηση πηγών, μέσων και διαδικασιών συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων, διατύπωση και κριτικός σχολιασμός συμπερασμάτων, αναστοχασστική κριτική επιλογών και εμπειριών) και ύφους για περίσταση επικοινωνίας5. Χρήση απεικονιστικών σχημάτων της επιστήμης (πινάκες, χάρτες, σύμβολα και ποικίλα σχεδιαγράμματα: γραφήματα, στατιστικά ιστογράμματα, ραβδογράμματα και «πίτες», εννοιολογικοί χάρτες, οργανογράμματα, αραχνογράμματα (web), διαγράμματα ροής (flow chart), βένειο διάγραμμα, πυραμίδες ).6. Επιμέλεια εκτύπωσης ερευνητικής έκθεσης
α. σαφής εσωτερική δομή με τίτλο, περιεχόμενα, εισαγωγή, κυρίως μέρος, συμπεράσματα, βιβλιογραφία και παραρτήματα,
β. ορθή και συστηματική χρήση παραπομπών,
γ. προσεγμένο στήσιμο σελίδας και
δ. Ελάχιστα λεξικογραμματικά λάθη.


Ρουμπρίκα αξιολόγησης 4

Τμήμα Ενδιαφέροντος
Αριθμός
Ομάδας
Όνομα Ομάδας
Θέμα Ερευνητικής Εργασίας
Κλίμακες Διαβαθμισμένων Κριτηρίων Αξιολόγησης της Παρουσίασης
της Ερευνητικής Εργασίας  (4)
ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΕΙΔΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ (20%)
ΕΠΙΠΕΔΑ / ΒΑΘΜΟΙ
Παρουσίαση Ερευνητικής Έκθεσης και Τεχνήματος βάσει των παρακάτω κατά περίπτωση:

Άριστο Βαθμοί 19-20
Πολύ Καλό 17/18
Καλό 14/16
Μέτριο 10/13
Στοιχειώδες
5-9
Λίαν Ανεπαρ-κές 1-5
1. Άριστη ενημέρωση για στόχους και διαδικασίες της έρευνας.2. Άριστη ενημέρωση για δεδομένα, συμπεράσματα και θέσεις ομάδας σε ερευνητικά ερωτήματα με ιδιαίτερη έμφαση στα κομβικά σημεία και κριτική στάση σε διαλαμβανόμενα ζητήματα.3. Άριστη χρήση γλώσσας με άνεση εκφοράς, ορθό τόνο και σαφή ειρμό κατάλληλα για παρουσίαση.4. Άριστη χρήση συμπληρωματικών/πολυτροπικών μέσων και ΤΠΕ για στήριξη λόγου και στις κατάλληλες στιγμές.5. Άριστη χρήση χιούμορ, δημιουργικότητας και παραστατικότητας στη σωστή αναλογία και την κατάλληλη στιγμή.6. Άριστη ετοιμότητα και πληρότητα απαντήσεων στις ερωτήσεις και τα σχόλια του κοινού.

Δεν υπάρχουν σχόλια: